Regulamin udzielania informacji


REGULAMIN UDZIELANIA INFORMACJI
ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

§1. Niniejszy regulamin określa sposób i zasady udostępniania danych przez Komornika w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych za pomocą środków komunikacji na odległość:
a. Telefonicznych;
b. Elektronicznych;
c. Innych środków komunikacji na odległość;

§2. Objaśnienie wyrażeń przewidzianych w niniejszym regulaminie:
a. Komornik – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym;
b. Pracownik Kancelarii- osoba uprawniona przez Komornika;
c. Uprawniony – Strona postępowania egzekucyjnego bądź uprawniony pełnomocnik Strony.
d. Środki komunikacji na odległość – środki techniczne umożliwiające komunikację wielokierunkową na odległość.
e. Dane – informacje o czynnościach egzekucyjnych komornika w konkretnej sprawie egzekucyjnej podlegające ochronie danych osobowych
f. Weryfikacja tożsamości – czynności polegające na uprawdopodobnieniu tożsamości osoby uprawnionej z pomocą środków komunikacji na odległość;

§3. Komornik bądź pracownik Kancelarii może udostępnić Uprawnionemu ograniczone dane dotyczące postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

§4. Uprawniony, aby uzyskać dostęp do danych udostępnianych przez Komornika za pomocą środków komunikacji na odległość przedłożyć Komornikowi stosowne oświadczenie według wzoru oraz zawierać czytelny podpis osoby uprawnionej oraz datę pod wskazanym wnioskiem.

§5. Dopuszcza się następujące sposoby złożenia oświadczenia o który mowa w §5 niniejszego Regulaminu.
a. Osobiście w siedzibie Kancelarii;
b. Za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera można wysłać na adres Kancelarii;
c. Oświadczenie można wysłać również wiadomości e-mail przy spełnieniu łącznie wymagań:
i) Oświadczenie zostało podpisane za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego przez osobę uprawnioną;
ii) Wiadomość e-mail została podpisane za pomocą ważnego certyfikatu przez osobę uprawnioną;
iii) Wiadomość e-mail została zaszyfrowana za pomocą ważnego certyfikatu przez osobę uprawnioną;

§6. Po spełnieniu przez Uprawnionego wymogów formalnych przewidzianych w §5 i §6, Komornik wyda zarządzenie o przyznaniu Uprawnionemu dostępu do wybranych przez Komornika danych za pośrednictwem platformy środków komunikacji na odległość.

§7. Obowiązki uprawnionego:
a. Uprawniony nie ma prawa udostępniania swoich danych osobom trzecim;
b. Uprawniony jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
c. Uprawniony nie może korzystać z kont e-mail należących do osób trzecich;
d. Wszelkie naruszenia stanowią podstawę do nieudzielania informacji środkami komunikacji na odległość przez Komornika oraz stanowią podstawę przewidzianej prawem odpowiedzialności Uprawnionego.
e. Uprawniony jest zobowiązany do zachowania poufności uzyskanych informacji.

§8. W każdym przypadku zmiany danych osobowych, Uprawniony zobowiązany jest powiadomić o tym Komornika w celu aktualizacji tych danych.

§9.
a. Akceptując regulamin Uprawniony zobowiązuje się w szczególności do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę Komornika oraz innych Uprawnionych.
b. Uprawniony jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się o zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

§10. Przed udostępnieniem danych będzie każdorazowo prowadzone postępowanie weryfikujące tożsamość osoby ubiegającej się o udostępnienie danych za pomocą środków komunikacji na odległość.

§11. Komornik zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia informacji za bez podania przyczyny w każdej sprawie.

§12. Komornik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Uprawnionego, który udostępni swoje dane osobom trzecim;

§13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.