Opłaty


  • Poszukiwanie majątku

W przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 797(1) Kpc Komornik Sądowy pobiera od wierzyciela opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, wynoszącą obecnie 66,17 zł.

Wniesienie wymienionej opłaty wierzyciel może dokonać bez konieczności wezwania przez komornika wraz ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego bądź wniosku o poszukiwanie majątku. Takie rozwiązanie pozwoli na niezwłoczne podjęcie czynności mających na celu ustalenie majątku dłużnika oraz ograniczy koszty związane z wysyłką korespondencji.

  • OGNIVOPoszukiwanie Rachunku Bankowego

Za pomocą systemu OGNIVO można uzyskać informację o rachunkach bankowych dłużników w  bankach komercyjnych i  bankach spółdzielczych w całej Polsce.

Opłata za komplet zapytań o rachunki bankowe dłużnika wynosi 10,00 zł.

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zapytania do ZUS Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Michał Misiewicz dokonuje za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Umożliwia ona komornikom sądowym uzyskanie informacji drogą elektroniczną m.in. o płatniku składek ubezpieczeniowych oraz świadczeniach emerytalno-rentowych pobieranych przez dłużnika.

Opłata za zapytanie do ZUS  wynosi 40,47 zł

  • Urząd Skarbowy

Złożenie zapytania do właściwego Urzędu Skarbowego pozwala wierzycielowi na uzyskanie szczegółowych informacji o dłużniku i jego stanie majątkowym (np. czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, czy dłużnik nabył prawa majątkowe lub rzeczy podlegające opodatkowaniu lub zwolnieniu z opodatkowania, numerze NIP, o tym kto jest płatnikiem podatku dochodowego oraz szereg innych informacji pozwalających zwiększyć skuteczność egzekucji).

Opłata za zapytanie do US wynosi 45,00 zł

  • Elektroniczne Księgi Wieczyste – EKW

Złożenie zapytania do EKW pozwala wierzycielowi na uzyskanie informacji dotyczących majątku dłużnika w postaci nieruchomości będących jego własnością oraz posiadanego przez niego prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości.

Opłata za zapytanie do EKW wynosi 20,00 zł za jedno kryterium (PESEL, adres, imię i nazwisko)

  • Korespondencja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dowodem doręczenia pism, zawiadomień i pouczeń sporządzanych przez Komornika jest potwierdzenie odbioru. W tym celu Kancelaria zawarła stosowną umowę z Pocztą Polską S.A. Aby usprawnić proces wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy wnieść zaliczkę na korespondencję w wysokości 48,80 zł, która stanowi równowartość kosztu wysłania 10 listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Proszę o wskazanie kwoty zaliczki, którą wierzyciel uważa za stosowną. Ponadto proszę o przedstawienie zakresu czynności, którymi wierzyciel jest zainteresowany w ramach uiszczonej zaliczki.